ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT – Acceptance and Commitment Therapy, AcloSmart

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT)

Syftet är att att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar, känslor, beteenden snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser.

  • Acceptans – att acceptera mina jobbiga känslor att ge dem plats istället för att försöka tränga undan dem.
  • Commitment – engagemang, åtagande – att jag kortsiktigt och långsiktigt handlar utifrån mina egna värderingar.

Sex grundprinciper för ACT

  1. Att lära sig att uppfatta tankar, känslor, bilder, impulser som självständiga objekt som går att förändra snarare än en del av ens identitet.
  2. Att låta tankar komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla fast vid dem, acceptans.
  3. Att vara medveten om här och nu och uppleva det med öppenhet, intresse och mottaglighet, kontakt med nuet.
  4. Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva. Observerande jag.
  5. Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en. Värderad riktning.
  6. Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt. Ändamålsenligt handlande.

Läs mer på samtalaprinsgarden.se